| |

KytoApp: Microbiome Insights on Your Mobile Phone

Good news – we’re bringing our digital health reports directly to your mobile phone via the KytoApp.

☁️ Quick health insights via the dashboard.
📈 Detailed trending analysis of your systems.
👨‍💻 Technical support and service requests from within the App.

A teaser on the App’s base functionalities can be found in the video below. Stay tuned for future updates and use cases.

Another important step taken to make microbiome management 📈 Smarter, 🏠 Easier, and 🧪 Accessible to our partners around the world.

Android ➡️ https://bit.ly/Kytoapp
iOS 🔜 (soon)

———————————————————————

Tin vui – chúng tôi đưa các báo cáo vi sinh kỹ thuật số đến điện thoại di động thông qua KytoApp.

☁️ Nhận thông tin chi tiết về sức khỏe vi sinh nhanh chóng nhờ bảng điều khiển.
📈 Phân tích chi tiết xu hướng phát triển vi sinh của hệ thống nuôi.
👨‍💻 Hỗ trợ kỹ thuật và yêu cầu dịch vụ ngay trong ứng dụng.

Bạn có thể tìm thấy đoạn giới thiệu về các chức năng cơ bản của ứng dụng trong video bên dưới. Hãy theo dõi các bản cập nhật trong tương lai.

Một bước tiến quan trọng được thực hiện để quản lý hệ vi sinh vật 📈 Thông minh hơn, 🏠 Dễ dàng hơn và 🧪 Tiếp cận được với các đối tác trên khắp thế giới.

Android ➡️ https://bit.ly/Kytoapp
iOS 🔜 (sắp có)

#microbiome #startup #aquaculture #innovation #progress